Villkor

Tillbaka till huvudsidan


Allmänna villkor Home Shopping

Dessa allmänna villkor för den holländska hemköpsorganisationen (nedan: Thuiswinkel.org) har utarbetats i samråd med konsumentföreningen inom ramen för samordningsgruppen för självreglering (CZ) i det sociala och ekonomiska rådet och träder i kraft den 1 juni 2014.

Index:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Företagarens identitet

Artikel 3 - Tillämpning

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden

Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

Artikel 9 - Företagarens skyldigheter vid återkallelse

Artikel 10 - Uteslutningsrätt till ångerrätt

Artikel 11 - Priset

Artikel 12 - Efterlevnad och extra garanti

Artikel 13 - Leverans och utförande

Artikel 14 - Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning

Artikel 15 - Betalning

Artikel 16 – Klagomålsförfarande

Artikel 17 - Tvister

Artikel 18 - Branschgaranti

Artikel 19 - Ytterligare eller andra bestämmelser

Artikel 20 - Ändring av Thuiswinkels allmänna villkor

Artikel 1 - Definitioner


I dessa villkor gäller följande definitioner:

1. Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av företagaren eller av tredje part på grundval av en avtal mellan tredje part och företagaren; 
2. Betänketid: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt; 
3. Konsument: den fysiska person som inte agerar för ändamål som hänger samman med hans handel, affär, hantverk eller yrke; 
4. Dag: kalenderdag; 
5. Digitalt innehåll: data som produceras och tillhandahålls i digital form. 
6. Varaktighetsavtal: ett avtal som sträcker sig till regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period; 
7. Hållbar databärare: något verktyg - inklusive e-post - som gör det möjligt för konsumenten eller företagare att lagra information som personligen riktar sig till honom på ett sätt som framtida konsultation eller användning under en period som är anpassad till det ändamål som informationen är avsett och som tillåter oförändrad återgivning av den lagrade informationen; 
8. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att häva distansavtalet inom ångerfristen; 
9. Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som är medlem av Thuiswinkel.org och som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans; 
10. distansavtal: ett avtal mellan entreprenören och konsumenten i samband med ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster, där till och med ingåendet av avtalet uteslutande eller delvis av en eller flera fjärrkommunikationstekniker används; 
11. Modell för ångerblankett: den europeiska modell för ångerblankett som ingår i bilaga I till dessa villkor; Bilaga I behöver inte göras tillgänglig om konsumenten inte har någon ångerrätt avseende sin beställning; 
12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att sluta avtal, utan att konsument och företagare behöver mötas i samma rum samtidigt. 

Artikel 2 - Företagarens identitet

Namn entreprenör: Brand Blends

Handel under namnen/namnen:

NanaBeebi

Företagsadress (ingen besöksadress): 

Portland 66
1046 BD Amsterdam
Telefonnummer: 0850609319

E-postadress: info@nanabeebi.com

Handelskammarens nummer: 70232229

Artikel 3 - Tillämpning

1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som görs av företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.
2. Innan distansavtalet ingås görs texten i dessa allmänna villkor tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt kommer företagaren innan distansavtalet ingås att ange hur de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och att de så snart som möjligt kommer att skickas kostnadsfritt på konsumentens begäran .
3. Om avståndet avtalet ingås elektroniskt, trots föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgängliga för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att det är konsumenten kan lagras i ett enkelt sätt på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt på begäran av konsumenten elektroniskt eller på annat sätt.
4. För det fall specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid åberopa den för honom lämpligaste bestämmelse vid motstridiga villkor och villkor. är gynnsamma.

Artikel 4 - Erbjudandet

1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.
2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, digitala innehåll och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.
3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 - Avtalet

1. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, ingås avtalet vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och iakttagande av tillhörande villkor.
2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer företagaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten lösa upp avtalet.
3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
4. Inom juridiska ramar kan företagaren informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå en beställning eller begäran med skäl eller att till genomförandet förena särskilda villkor.
5. Företagaren kommer att skicka följande information till konsumenten senast när produkten, tjänsten eller det digitala innehållet levereras, skriftligen eller på ett sådant sätt att det kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare :

a. besöksadressen till företagarens etablering dit konsumenten kan gå med klagomål;
b. de villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
c. informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;
d. priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll; i den mån det är tillämpligt, kostnaderna för leverans; och sättet för betalning, leverans eller fullgörande av distansavtalet;
e. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd varaktighet;
f. om konsumenten har ångerrätt, ångerrättsmodellen.

6. Vid långvarig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Artikel 6 – Ångerrätt


För produkter:

1. Konsumenten kan lösa ett avtal avseende köp av en vara under en betänketid på 14 dagar utan att ange skäl. Företagaren kan fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men inte ålägga honom att ange sina skäl.
2. Den betänketid som avses i punkt 1 börjar dagen efter att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg utsett, som inte är transportören, har tagit emot produkten, eller:

a. om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje man, tagit emot den sista produkten. Företagaren kan, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta innan beställningsprocessen, neka en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
b. om leveransen av en vara består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en tredje part som han utsett, har tagit emot den sista försändelsen eller den sista delen;
c. vid avtal om regelbunden leverans av produkter under viss tid: den dag då konsumenten, eller av denne utsedd tredje part, har tagit emot den första produkten.


För tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett konkret medium:

3. Konsumenten kan utan angivande av skäl lösa ett tjänsteavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte har levererats på ett materiellt medium under 14 dagar. Företagaren kan fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men inte ålägga honom att ange sina skäl.
4. Den betänketid som avses i punkt 3 börjar dagen efter det att avtalet ingåtts.


Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på ett väsentligt medium om du inte informerar om ångerrätten:

5. Om företagaren inte har gett konsumenten den lagstadgade informationen om ångerrätten eller ångerrättsmodellen, kommer betänketiden att löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga betänketiden som fastställts i enlighet med föregående stycken i denna artikel.
6. Om företagaren har lämnat konsumenten den information som avses i föregående stycke inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens början, upphör ångerfristen 14 dagar efter den dag då konsumenten tog emot den informationen.

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden

1. Under betänketiden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Grundprincipen här är att konsumenten endast får hantera och besiktiga produkten som han skulle få göra i en butik.
2. Konsumenten ansvarar endast för värdeminskning på varan som är ett resultat av ett sätt att hantera varan som går utöver vad som är tillåtet i 1 mom.
3. Konsumenten ansvarar inte för värdeminskning på produkten om företagaren inte har försett honom med all lagstadgad information om ångerrätten före eller vid avtalets ingående.

Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han anmäla detta till företagaren inom ångerfristen med hjälp av mallen för ångerrätt eller på annat entydigt sätt. 
2. Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter det meddelande som avses i punkt 1, returnerar konsumenten produkten, eller överlämnar den till (en auktoriserad representant för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har i alla fall iakttagit returtiden om han returnerar varan innan betänketiden har löpt ut.
3. Konsumenten returnerar produkten med alla medföljande tillbehör, om det är rimligt möjligt i originalskick och förpackning, och i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.
4. Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid ligger på konsumenten.
5. Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företagaren inte har anmält att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om företagaren anger att han själv kommer att stå för kostnaderna, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för retur.
6. Om konsumenten frånträder efter att först uttryckligen begärt att tillhandahållande av tjänsten eller leverans av gas, vatten eller el som inte har gjorts färdig för försäljning i en begränsad volym eller viss mängd påbörjas under ångerfristen, konsumenten är företagaren är skyldig ett belopp som står i proportion till den del av förpliktelsen som har uppfyllts av entreprenören vid tidpunkten för tillbakadragande, jämfört med det fulla fullgörandet av skyldigheten. 
7. Konsumenten ska inte stå för några kostnader för utförandet av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el som inte har gjorts färdiga för försäljning i en begränsad volym eller mängd, eller för leverans av fjärrvärme, om:

företagaren inte har gett konsumenten den lagstadgade informationen om ångerrätt, ersättning av kostnader vid ångerrätt eller modellformuläret för ångerrätt, eller; 
b. konsumenten inte uttryckligen begärt påbörjande av utförandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten, el eller fjärrvärme under betänketiden.

8. Konsumenten ska inte stå för några kostnader för hel eller delvis leverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium, om:

a. före leveransen därav inte uttryckligen samtyckt till att påbörja fullgörandet av avtalet före betänketidens utgång;
b. han inte har erkänt att förlora sin ångerrätt när han lämnade sitt samtycke; eller
c. företagaren har inte bekräftat detta uttalande från konsumenten.

9. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer alla tilläggsavtal att upplösas enligt lag.

Artikel 9 - Företagarens skyldigheter vid återkallelse

1. Om företagaren gör meddelandet om ångerrätt från konsumenten möjligt elektroniskt, kommer han omedelbart att skicka en bekräftelse på mottagandet efter att ha mottagit detta meddelande.
2. Företagaren återbetalar alla betalningar från konsumenten, inklusive eventuella leveranskostnader som företagaren tar ut för den returnerade produkten, utan dröjsmål men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelat honom om ångern. Om inte företagaren erbjuder sig att hämta varan själv, får han vänta med återbetalning tills han har tagit emot produkten eller tills konsumenten visar att han har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först. 
3. Företagaren använder samma betalningsmetod som konsumenten har använt för återbetalning, om inte konsumenten samtycker till en annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
4. Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än den billigaste standardleveransen behöver företagaren inte ersätta merkostnaderna för den dyrare metoden.

Artikel 10 - Uteslutningsrätt till ångerrätt


Företagaren kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för avtalets ingående:

1. Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen
2. Avtal som ingåtts under en offentlig auktion. Med offentlig auktion avses ett försäljningssätt där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företagaren till den konsument som personligen är närvarande eller som ges möjlighet att vara personligen närvarande vid auktionen, under ledning av en auktionsförrättare och där den vinnande anbudsgivaren är skyldig att köpa produkterna, digitalt innehåll och / eller tjänster;
3. Serviceavtal, efter att tjänsten har utförts fullt ut, men endast om:

a. utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och
b. konsumenten har förklarat att han kommer att förlora sin ångerrätt så snart företagaren har fullföljt avtalet;

4. Paketresor enligt artikel 7:500 i den nederländska civillagen och passagerartransportavtal; 
5. Tjänsteavtal för tillhandahållande av boende, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller period för utförandet och annat än för bostadsändamål, godstransport, biluthyrningstjänster och catering;
6. Avtal om fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller en viss period för dess genomförande;
7. Produkter tillverkade enligt konsumentspecifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som är uppenbart avsedda för en specifik person.
8. Produkter som förstörs snabbt eller har en begränsad hållbarhet;
9. Förseglade produkter som inte lämpar sig för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leverans;
10. Produkter som oåterkalleligt blandas med andra produkter efter leverans på grund av sin natur;
11. Alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades när avtalet slöts, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars verkliga värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över. ;
12. Förseglade ljud-, videoinspelningar och datorprogram, vars försegling har brutits efter leverans;
13. Tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dessa;
14. Tillhandahållande av digitalt innehåll annat än på ett materiellt medium, men endast om:

a. utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och
b. konsumenten har förklarat att han förlorar sin ångerrätt.

Artikel 11 - Priset

1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.
2. Företagaren kan, till skillnad från föregående stycke, erbjuda rörliga priser för produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över. Detta beroende av fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet. 
3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.
4. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:

a. de är resultatet av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser; eller
b. konsumenten har befogenhet att häva avtalet med verkan från den dag då prishöjningen träder i kraft.
5. Priserna som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 12 - Överensstämmelse med avtalet och extra garanti 

1. Entreprenören garanterar att de produkter och / eller tjänster överensstämmer med avtalet, specifikationerna anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och / eller användbarhet och lagbestämmelser befintliga vid tidpunkten för ingåendet av avtalet. Regler och /eller statliga föreskrifter. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
2. En extra garanti av entreprenören, hans leverantör, tillverkaren eller importören begränsar aldrig lagliga rättigheter och hävdar att konsumenten kan göra gällande gentemot entreprenören enligt avtalet om företagaren har underlåtit att uppfylla sin del av avtalet.
3. Med extra garanti avses varje åtagande från företagaren, dennes leverantör, importör eller producent där han ger konsumenten vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad som krävs i lag för det fall han har underlåtit att fullgöra sin del av skyldigheter. avtalet.

Artikel 13 - Leverans och utförande

1. Företagaren kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av beställningar på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
2. Leveransort är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.
3. Med iakttagande av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företagaren att utföra accepterade beställningar skyndsamt men senast inom 30 dagar, om inte annan leveranstid har överenskommits. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan eller endast delvis verkställas, meddelas konsumenten detta senast 30 dagar efter det att han lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att utan kostnad lösa upp avtalet och har rätt till eventuell ersättning.
4. Efter upplösning enligt föregående stycke återbetalar företagaren omedelbart det belopp som konsumenten har betalat.
5. Risken för skada och/eller förlust av produkter åvilar företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en i förväg utsedd representant och som gjorts känd för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 14 - Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning


Annullering:

1. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med iakttagande av överenskomna avbeställningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.
2. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst mot utgången av bindningstiden, med iakttagande av överenskommet avbokningsregler och en uppsägningstid. av högst en månad.
3. Konsumenten kan ingå de avtal som avses i föregående stycken:

a. avboka när som helst och är inte begränsade till avbokning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
b. åtminstone avbryta på samma sätt som de ingått av honom;
c. alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren bestämt för sig själv.


Förlängning:

4. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en viss tid.
5. I motsats till föregående stycke får ett avtal som har ingåtts för viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagsnyheter samt veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med en viss tid av högst tre månader, om konsumenten har förlängt detta kan säga upp avtalet i slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.
6. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst får avboka med en uppsägningstid på högst än en månad. Uppsägningstiden är högst tre månader om avtalet sträcker sig till ordinarie, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.
7. Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte underförstått och upphör automatiskt efter prov- eller introduktionsperioden.


Varaktighet:

8. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år, kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid om högst en månad, om inte skälighet och skälighet motsätter sig uppsägning före utgången av den avtalade löptiden. . att skjuta upp.

Artikel 15 - Betalning

1. I den mån annat inte föreskrivs i avtalet eller tilläggsvillkoren ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 14 dagar efter ångerrättens början eller i avsaknad av ångerfrist inom 14 dagar efter det att ångerfristen har börjat. ingående av ångerperiod. överenskommelse. Vid avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period dagen efter att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.
2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får konsumenten aldrig i allmänna villkor åläggas att betala mer än 50 % i förskott. När förskottsbetalning stipuleras kan konsumenten inte göra gällande några rättigheter med avseende på utförandet av den aktuella beställningen eller tjänsten/tjänsterna innan den föreskrivna förskottsbetalningen har erlagts.
3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahålls eller uppges till företagaren.
4. Om konsumenten inte uppfyller sin betalningsskyldighet (s) i tid, efter att han har informerats av entreprenören av sena betalningar och entreprenören har beviljat konsumenten en period av 14 dagar för att fortfarande uppfylla sina betalningsförpliktelser, efter misslyckande att betala inom denna 14-dagarsperiod, kommer lagstadgad ränta att betalas på det belopp som fortfarande är skyldigt och företagaren har rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnaderna som han ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till maximalt: 15 % på utestående belopp upp till 2 500 €; 10 % på nästa € 2 500 och 5 % på nästa € 5 000 med ett minimum av € 40, =. Företagaren kan avvika från angivna belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.

Artikel 16 – Klagomålsförfarande

1. Företagaren har ett tillräckligt publicerat reklamationsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta reklamationsförfarande. 
2. Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas fullständigt och tydligt beskrivna till företagaren inom skälig tid efter att konsumenten upptäckt bristerna. 
3. Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre handläggningstid svarar företagaren inom 14 dagars tid med ett mottagningsbesked och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer utförligt svar. 
4. Ett klagomål om en produkt, tjänst eller tjänst från företagaren kan också lämnas in via ett klagomålsformulär på konsumentsidan på Thuiswinkel.org-webbplatsen www.thuiswinkel.org. Klagomålet kommer sedan att skickas till både den berörda företagaren och Thuiswinkel.org. 
5. Konsumenten måste ge företagaren minst 4 veckor på sig att lösa klagomålet i ömsesidigt samråd. Efter denna period uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

Artikel 17 - Tvister

1. Avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller regleras uteslutande av holländsk lag. 
2. Tvist mellan konsumenten och företagaren om ingående eller genomförande av avtal med avseende på produkter och tjänster som ska levereras eller levereras av denna företagare kan, med iakttagande av bestämmelserna nedan, överlämnas av både konsumenten och företagaren till de tvistkommittén Thuiswinkel, PO Box 90600, 2509 LP, Haag (www.sgc.nl). 
3. En tvist kommer endast att behandlas av tvistenämnden om konsumenten först har lämnat in sitt klagomål till företagaren inom skälig tid. 
4. Om klagomålet inte leder till en lösning, ska tvisten lämnas till tvistenämnden skriftligen eller i annan form som nämnden bestämmer senast 12 månader efter den dag då konsumenten lämnade in klagomålet till entreprenör. 
5. Om konsumenten vill lämna in en tvist till tvistenämnden är företagaren bunden av detta val. Företrädesvis anmäler konsumenten detta först till företagaren.
6. Om företagaren vill överlämna en tvist till tvistenämnden, måste konsumenten inom fem veckor efter skriftlig begäran från företagaren skriftligen ange om han också vill göra det eller om han vill att tvisten ska hanteras av den behöriga domaren. Om företagaren inte informeras om konsumentens val inom fem veckor, har företagaren rätt att överlämna tvisten till behörig domstol. 
7. Tvistekommittén fattar ett beslut enligt de villkor som anges i bestämmelserna för tvistkommittén (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Tvistemålsnämndens beslut fattas i form av bindande råd. 
8. Tvistenämnden kommer inte att behandla en tvist eller avbryta handläggningen om företagaren har beviljats betalningsinställelse, har gått i konkurs eller faktiskt har avslutat sin näringsverksamhet, innan en tvist har handlagts av nämnden vid hörsel och en slutlig dom har givits. 
9. Om, förutom Thuiswinkels tvistkommitté, en annan tvistkommitté som erkänts eller är ansluten till Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Financial Services Complaints Institute (Kifid) är behörig, är Thuiswinkels tvistkommitté ansvarig för tvister som huvudsakligen gäller metod för distansförsäljning eller tjänster. preferens tillåten. För alla andra tvister, den andra erkända tvistkommittén knuten till SGC eller Kifid. 

Artikel 18 - Branschgaranti

1. Thuiswinkel.org garanterar att dess medlemmar följer de bindande råden från Thuiswinkel-tvistekommittén, såvida inte medlemmen beslutar att lämna in det bindande rådet till domstolen för granskning inom två månader efter det att det har skickats. Denna garanti återupplivas om det bindande rådet har hållits i kraft efter prövning av domstolen och den dom av vilken detta framgår har vunnit laga kraft. Upp till ett maximalt belopp på 10 000 € per bindande rådgivning, kommer detta belopp att betalas ut till konsumenten av Thuiswinkel.org. För belopp som överstiger 10 000 € per bindande rådgivning kommer 10 000 € att betalas ut. För överskottet har Thuiswinkel.org en ansträngningsskyldighet för att säkerställa att medlemmen följer de bindande råden.
2. Tillämpningen av denna garanti kräver att konsumenten lämnar in en skriftlig överklagan till Thuiswinkel.org och att han överför sin fordran mot företagaren till Thuiswinkel.org. Om fordran entreprenören överstiger € 10.000, har konsumenten erbjuds att överföra sin fordran i den mån det överstiger beloppet på € 10.000 till Thuiswinkel.org, varefter denna organisation kommer att betala i eget namn och på bekostnad kommer att kräva det i domstol för att tillfredsställa konsumenten.

Artikel 19 - Ytterligare eller andra bestämmelser

Ytterligare bestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska antecknas skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare. 

Artikel 20 - Ändring av Thuiswinkels allmänna villkor

1. Thuiswinkel.org kommer inte att ändra dessa allmänna villkor förutom i samråd med Konsumentföreningen. 
2. Ändringar av dessa villkor träder i kraft först efter att de har publicerats på lämpligt sätt, under förutsättning att vid tillämpliga ändringar under erbjudandets löptid kommer den för konsumenten mest förmånliga bestämmelsen att ha företräde.


Thuiswinkel.org

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

PO Box 7001, 6710 CB Ede
 


Bilaga I: Mall för ångerblankett


Modell ångerblankett


(fyll i och returnera endast detta formulär om du vill häva avtalet)

a. Till: [företagarens namn]
[ företagare med geografisk adress]
[ faxnummerföretagare, om tillgängligt]
[e-postadress eller elektronisk adress till företagaren] 

b. Jag/vi* meddelar härmed att jag/vi* delar vårt avtal ang
försäljning av följande produkter: [produktbeteckning]*
leverans av följande digitala innehåll: [beteckning digitalt innehåll]*
tillhandahållande av följande tjänst: [designeringstjänst]*,
återkalla/återkalla*
 

c. Beställd den*/mottagen den* [beställningsdatum för tjänster eller kvitto för produkter]   
d. [Namn på konsument(er)] 
e. [Adressa konsument(er)] 
f. [Signaturkonsument(er)] (endast när detta formulär skickas på papper) 


* Stryk det som inte är tillämpligt eller fyll i det som gäller.